Guldhjälm

Ett utdrag ur SVEMOS guldhjälmssidahttp://www.svemo.se/sv/Grenar/Motocross/GuldhjalmochUngdom/

Guldhjälm och Ungdom

För att lära dig flaggors betydelse mm följ länken http://www.svemo.se/sv/forbundsinformation/kommitteer/utbildning/utbildningsmaterial/mx-flaggor/

REGELFÖRTYDLIGANDE

Bakgrund:
Riksidrottsförbundets (RF) Anvisningar för barn- och ungdomsidrott daterat 2014-05-23, om hur barn och ungdomsidrott ska vara organiserat, ligger till grund för de ändringar som de senaste åren skett inom Svemos regelverk för motocross.

Svemo Motocrossektionen har se senaste åren diskuterat frågorna tillsammans med distriktens motocross kommittéer, tidigare barnkommitté vid Grenmöte och Sektionsrådsmöte i Motocross. En mycket stor samsyn råder mellan de 6 distriktens motocross kommittéer och Motocrossektionen att följa ovanstående anvisningar och anpassa verksamheten med fokus på lek och lär, långsiktig utveckling, hållbar miljö och livslångt idrottande för barn och ungdomar inom Svenskt Motocross.


RFs anvisningar sammanfattas enligt nedan och innebär följande:

 • Tävlingsverksamhet för barn ska planeras så att resandet minimeras.
 • Nationella mästerskap ska inte förekomma för barn, inte heller nationella tävlingar som kräver kvalificering.
 • Rankinglistor ska inte förekomma för barn.
 • Specialidrottsförbund ska inte ta ut barn till landslag eller motsvarande.
 • Specialidrottsförbund ska inte sanktionera att barn tävlingar internationellt.Uppdrag till grensektion:
Svemos styrelse gav, hösten 2014, grensektioner inom Svemo i uppdrag att se över sina regelverk så att dessa uppfyller kraven från RF. Denna översyn skulleska ske i samband med att regelverken för aktuell idrott förnyas.

Längre fram i detta dokument beskrev de beslut och motiveringar som den anpassning av Motocrossens verksamhet som skett och kommer att ske.


Motocrossektionens vision för barn och ungdomsidrott:
Svemo vill bedriva en barnverksamhet med fokus på lek och lär, en långsiktig utveckling och livslångt idrottande i en trygg och hållbar utövarmiljö för den aktive.
Verksamheten ska ha barnets intresse, ambition och utveckling i centrum.
Vårdnadshavare som spelar en central roll inom barn och ungdomsidrott ska ges en god utbildning med ambitionen att ha ge kunskap och förståelse och sund inställning till sitt/sina barns idrottande och känna och förstå glädjen i att se barn och ungdomar utvecklas både som person och idrottsutövare, oavsett om det gäller tävling eller träning.

Del 3
(Beslutades 2018-11-28 i samråd med distriktens mx-kommittéer, gäller fr.o.m. 1 jan. 2019) 

Följande punkter/regeländringar med förtydligande infördes för barn (Guldhjälm) och ungdomsverksamheten inom Svensk Motocross:

 • Lägsta ålder för att få tävla i Guldhjälmsklass 2019 (8 år 65cc, 85cc och 7 år 50cc)
  Beslutet togs hösten 2017 och införs enligt, Del 2 (se nedan).
  Tillägg, 7 år för 50cc (Beslut december 2018).

 • Guldhjälm 50cc = Tävlingsklass
  Under säsongerna 2017 och 2018 har inga resultat fått räknas eller presenteras i 50cc klassen. Det har här också konstaterats att ett antal vårdnadshavare valt att skaffa 65cc maskiner till sina barn, trots att flertalet inte varit redo för en större maskin. Den är en stor säkerhetsrisk för både föraren och andra förare, när barn på alltför kraftfulla och stora maskin, som de helt enkelt inte behärskar. Genom att öppna upp för en 50cc klass i Guldhjälmsklassen (fr.7 år) kan vi öka chanserna och minska risken med för tidiga uppklassningar till 65cc. 50cc-klassen får inbjudas till tävling där andra klasser genomför tävling och får genomföra start på grind men inga resultat får presenteras. Tänk dock på att samtliga förare ska erhålla deltagarbevis (minnesplakett, diplom eller liknande) i enlighet med SR Motocross § 6.18.

 • Aktivitet för barn som har Guldhjälmslicens men inte under kalenderåret uppnår
  7 år som är lägsta ålder för tävling. (Endast för 50cc år 2019)

  Genomförs i samband med tävling enligt följande:
  – Aktiviteten måste ansökas hos respektive distrikts motocrosskommitté.
  – Aktiviteten genomförs med barnledare i samarbete med tävlingsledaren.
  – Aktiviteten/klassen namnges som, 50cc (GH) Rookie
  – Det ska tydligt anges i tävlingens tilläggsregler om arrangör genomför aktivitet för rookieklasser och att max 20 förare får köra på banan samtidigt när aktiviteten genomförs.
  – Tidtagning, varvräkning eller resultaträkning med transponder får ej genomföras.
  – Masstart med start på grind eller med flagga får inte genomföras.
  – Kvalheat är förbjudet och aktivitet ska avslutas efter en förutbestämd tid.
  – Förarna får ej prisbedömas.
  – Om arrangör önskar utta anmälningsavgift aktivitet rekommenderas max 200kr/tillfälle.
  Aktiviteten sökt genom Svemo TA:
  – Klass: ”50cc (GH) Rookie” + Typ: ”Guldhjälmsaktivitet genomförs” väljs.

Sammanfattning

Motocrossektionen har under de senaste åren anpassat barn och ungdomsverksamheten i Svensk motocross utifrån de anvisningar som fastställs och de regler som beslutas dels inom Riksidrottsförbundet och dels av Svemos Styrelse. Verksamheten för barn under 12 år ska ha en huvudinriktning på lek och lär, utan tävlingshetts och mindre resande.

Som beskrevs inledningsvis är Motocrossektionens vision för barn och ungdomsidrott:

”Verksamheten på och kring motocrossbanan ska bedrivas med fokus på lek och lär, en långsiktig utveckling och livslångt idrottande i en trygg och hållbar utövarmiljö.”

Parallellt med förändringar i regelverk och tävlingsupplägg och andra organisatoriska frågor kring tävlingar och träningar har förändringar skett inom flera andra områden.

 • En helt ny Guldhjälmsutbildning startar våren 2019 med pilotutbildningar. Där bl.a. vårdnadshavardelen får en betydligt utökad betydelse för att barnen ska kunna bli godkända för licens. Alla Barnledarutbildare samlas också för fortbildning under 2019.

 • Under de senaste åren har vi uppmärksammat att det finns ett mycket stort antal förare som fullföljer Guldhjälmsutbildningen men som inte tar ut sin licens, för att man tror att den bara behövs om man ska tävla. En informationskampanj kommer att genomföras med målet att informera om att förare som har Guldhjälmslicensen: 
  – Har ett fullvärdigt försäkringsskydd som för alla andra Svemo-licenser.
  – Innebär ett bevis på att förare och vårdnadshavare har rätt kunskap.
  – Kan samträna med Ungdomsklass (särskild godkännande kräva av barnledare) 

 • Dialogen med landets 6 distrikts motocrosskommittéer har varit mycket god de senaste åren och samsynen på att värna barnen lärande och minska tävlingshetsen är exempel på område som har förenat Motocrossektionen och distrikten på ett unikt sätt.
  Detta har gjort att besluten har kunnat tas snabbare och regelverken anpassats genom beslut av Motocrossektionen centralt och distrikten har fått uppgiften att sprida kunskapen och anpassa sin regionala verksamhet i linje med de beslut som tas.

Del 2
(Beslutades hösten 2017 och började gälla 1 januari 2018) Se Regelbok SR Motocross.

Följande punkter/regeländringar med förtydligande infördes för barn (Guldhjälm) och ungdomsverksamheten inom Svensk Motocross:

 • Lägsta ålder för att få tävla i Guldhjälmsklass (7 år 2018, 8 år 2019)
  En lägst åldersgräns för tävlingsverksamhet ligger i linje med flera andra idrotter inom Riksidrottsförbundet (Fotboll från 13 år räkas mål, Hockey matchspel från 8 år). Motocross innebär ett komplext utövande, med grov och finmotoriska moment (växla, bromsa, gasa, viktfördelning på mc, riktningsförändring)

 • Lägsta ålder för Guldhjälmslicens
  Guldhjälmslicensen är till för både träning och tävling och kan uttas när Svemo licenserade Barnledare anser att barn och vårdnadshavare slutfört utbildningen.

 • Guldhjälmsutbildning ska pågå under minst 3 månader, från inskrivning till examinering(minst 3 månaders utbildningstid)

 • Aktivitet (Rookie) för barn som ej uppfyller tävlingsåldern
  Grundtanken är aktiviteten ska förbereda barn och vårdnadshavare för kommande tävlingsverksamhet. Aktiviteten kan genomföras i samband med tävling men inga resultat får räknas/redovisas, transponder får ej användas och masstart/gemensam start får ej förekomma.

 • Bestämmelser för Rookie 50cc & 65cc och Guldhjälm 50cc 
  – Tidtagning, varvräkning eller resultaträkning med transponder får ej genomföras.- Masstart med start på grind eller med flagga får inte genomföras.- Kvalheat är förbjudet och aktivitet ska avslutas ske efter en förutbestämd tid.- Förarna får ej prisbedömas.

 • Aktivitet för barn som har Guldhjälmslicens men inte uppnått ålder för tävling
  Genomförs i samband med tävling enligt följande:
  – Klasserna namnges som Rookie 50cc alternativt Rookie 65cc.
  – Det ska tydligt anges i tävlingens tilläggsregler om arrangör genomför aktivitet för rookieklasser samt att max 20 förare får köra på banan samtidigt när aktivitet genomförs.
  – Klasserna Rookie 50cc alternativt Rookie 65cc får inte blandas.
  – Tidtagning, varvräkning eller resultaträkning med transponder får ej genomföras.
  – Masstart med start på grind eller med flagga får inte genomföras.
  – Kvalheat är förbjudet och aktivitet ska avslutas ske efter en förutbestämd tid.
  – Förarna får ej prisbedömas.

 • Svenska Guldhjälmstävlingar, endast för förare med Svemo Guldhjälmslicens
  (Förare fr.o.m. 11 år från annat nationsförbund kan delta i Ungdomsklassen.)
  Beslutet säkerställer att Svenska guldhjälmstävlingar endast genomförs för och med utbildade förare och vårdnadshavare.

 • Krav om barnledarutbildning
  Fr.o.m. 2021 krävs att tävlingsledaren eller biträdande tävlingsledare har genomgått Barnledarutbildningen för att få arrangera tävlingar för barn under 12 år.
 • Bestämmelser för Guldhjälm 65cc och 85cc
  – Vid träning får inte varvtider eller varvpassager visas offentligt eller publiceras på resultatlistor.
  – Tidskval får ej genomföras i någon av Guldhjälmsklasserna.- Guldhjälmsklasserna får ej bedrivas i cupform utan varje enskild deltävling i en cup är avslutande och resultatet får ej föras vidare till nästa deltävling.

 • Crosskolan organiserad enligt Guldhjälmsutbildningen.
  En uppmaning och rekommendation är att Crosskolan i klubbarna genomförs enligt, ovan, så säkras att förare och vårdnadshavare får den kunskap som är nödvändig.

 • Lägsta ålder för Ungdomslicens höjs (11 år 2018, 12 år 2019)
  I Ungdomsklassen får resultat räknas, transpondersystem och deltävlingssystem genomföras. En höjning av ålder innebär att åldern för ungdomslicens återigen blir 12år, den ålder som generellt gäller för ungdom inom Svemos grenar. 
 • Svemo Cup för 65cc för förare 10-12 år med Guldhjälmslicens genomförs ej.
  Anledning till beslutat är att idrott för barn ska bedrivas lokalt, inte i en nationell tävlingsserie.

 • Förare med Guldhjälmslicens får ta ut max en (1) tillfällig Ungdomslicens
 • Förare med Ungdomslicens kan ej ta ut tillfällig Guldhjälmslicens
  Förare som erhållit guldhjälmslicens via dispens kan ej ta tillfällig ungdomslicens.
  Detta säkerställa att förare inte hoppas mellan guldhjälm och ungdom under säsong, men ges chansen att prova på en gång för att sedan klass upp sig om de önskar fortsätta i ungdomsklassen under året.

 • Montering av en koppling (t.ex. av modell Recluse- eller Hidson) är tillåtet.
  Detta ökar säkerheten och kör är bra i de lägsta klasserna med fokus på lek och lär, när kunskapen med koppling och växling kan anpassas efter föraren körnivå.

 • Tjejer upp t.o.m. 15 år kan utta Guldhjälmslicens
  Barn och ungdomsidrott ska möta den aktive på dennes nivå och vi ser att tjejer upp till 15 år på max 85cc maskin, ur ett säkerhets-, och körtekniskt perfektiv passa väl att samköra med övriga de ordinarie Guldhjälmklasserna 65cc och 85cc. (Beslutet har mottagits väl och 2017 klassades 15st förare ner till Guldhjälm, under 2018 21st.)

 • Guldhjälms och Ungdom får inte samköras i samma tävlingsklass eller träningsgrupp vid tävling.
  Fokus i guldhjälms är lek och lär och ska och kan då inte samköras med de mer tävlingsinriktade ungdomsklasserna. Att inte samköra dessa klasser innebär också att riskerna försvinner när långsamma förare tidigare blandas med snabbare förare, för att en arrangör skulle ”få ihop” tävlingen under en dag.

Del 1
(Beslutades 2016-10-04 och började gälla 1 januari 2017)

Följande punkter/regeländringar med förtydligande infördes för barn (Guldhjälm) och ungdomsverksamheten inom Svensk Motocross:

 • Ingen prisbedömning får ske när 50cc-klass deltar i tävling eller samkörs med 65cc.
  50cc-klassen får inbjudas till tävling där andra klasser genomför tävling och får genomföra start på grind men inga resultat får presenteras. Tänk dock på att samtliga förare ska erhålla deltagarbevis (minnesplakett, diplom eller liknande) i enlighet med SR Motocross § 6.18.
 • Cup eller Seriepoäng får ej sammanräknas i Guldhjälmsklasser.
  Tävling i Guldhjälmsklasserna 65cc och 85cc (150cc) kan genomföras i samband med befintlig eller ny tävlingscup/serie, dock får resultat från två eller flera tävling ej sammanräknas i en serie eller cuptabell. Guldhjälmstävling ska avslutas med resultatlista/prisutdelning vid varje tillfälle/tävlingstillstånd. En Guldhjälmstävling kan genomföras över två på varandra följande dagar med exempelvis kval dag1 och final dag 2.

 • Fr.o.m. 2017 får samkörning mellan Guldhjälm,- och Ungdomsklasser ej ske.
  65cc Guldhjälm och 85cc Guldhjälm, får samköras om tävlingsledaren bedömer att förarna är av likvärdig körmässigt standard, dock med separat prisbedömning (max 20 startande). 65cc Ungdom och 85cc Ungdom, får samköras om tävlingsledaren bedömer att förarna är av likvärdig körmässigt standard, dock med separat prisbedömning (max 30 startande).

 • Ej tidskvalificering i Guldhjälmsklassen (Endast kvalheat alt lottad startordning.)
  Fr.o.m. 2017 får tidskvalificering ej genomföras i Guldhjälmsklasserna.
  Istället kan kvalheat genomföras. Turordning för val av startplats på grind kan ske genom lottning, med klädnypor i påse eller via lottning på förhand utfärd av  tävlingsledningen. Alternativt kan lottning gälla för heat 1 och för följande heat, turordning för val av startplats avgöras via placering från föregående heat.
 • Antal startande på grind i Guldhjälmsklasser och geografisk placering tävlingar
  Guldhjälmsklasser får genomföras med maximalt 20 startande, om aktuell bana av Svemo banbesiktare är godkänd för detta. Den s.k. +10% regeln i SR §5.3.6, gäller inte för Guldhjälmsklasserna.
  Distriktens motocrosskommittéer uppmanas att i sin tävlingsplanering, eftersträva att resandet minimeras för förare deltagande i Guldhjälmsklasserna.

 • Guldhjälmsklasser ska köra på banor anpassade för dessa maskiner.

Arrangörer uppmanas att genomföra tävlingar och träningar endast på banor som är anpassade för dessa mindre maskiner. Stora A-klassade banor bör undvikas för träning och tävling i Guldhjälmsklasserna 65cc och 85cc.

Sammanfattning

Svemo Motocrossektion vill avslutningsvis uppmana alla att värna om barns och ungdomars glädje och säkerhet i sitt idrottande! 
Rätt förare, på rätt maskin, på rätt bana, ska vara ledord för träningar och tävlingar!

Alla som på olika sätt engagerar sig i barn och ungdomsidrott föreslås att ta del av dokumentet ”Barnens Spelregler” skapat av Riksidrottsförbundet och BRIS (Barnens rätt i samhället.) som har följande 7 huvudregler:
Läs mer på www.barnensspelregler.se

ALLA BARN ÄR LIKA MYCKET VÄRDA OCH SKA BEHANDLAS MED RESPEKT

INGET BARN FÅR BLI UTSATT FÖR MOBBNING ELLER TRAKASSERIERALLA BARN


HAR RÄTT ATT KÄNNA SIG DELAKTIGA I SIN FÖRENING

ALLA BARN HAR RÄTT TILL STÖTTANDE VUXNA

INGET BARN SKA BLI UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

INGET BARN SKA BLI UTSATT FÖR VÅLD

ALLA BARN HAR RÄTT ATT TRÄNA OCH UTVECKLAS PÅ SINA VILLKOR

Med vänliga hälsningar

Svemo Motocrossektion
2019-01-19